ട്രെയിനിംഗ് സമയത്ത് 32,000 ശമ്പളം

സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത. സൂപ്പർവൈസർ ട്രെയിനി തസ്തികയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറിനായി ഭെൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ആകെ 40 ഒഴിവുകളെ നിയമിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. തസ്തികയുടെ പേരുകൾ, യോഗ്യതകൾ, പ്രായപരിധി, ശമ്പളം മുതലായ പ്രസക്തമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നോക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല അവസരം തന്നെയായിരിക്കും.21 വയസ്സ് മുതൽ 35 വയസ്സ് വരെയാണ് പ്രായപരിധി. SC/ST- 5 വർഷം ,(OBC)- 3 വർഷം എന്നിങ്ങനെയാണ് പ്രായപരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇളവുകൾ. കൂടുതൽ ഒഴിവുകൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.